Καλως ορίσατε
στην ιστοσελίδα επαγγελματικής
μετάφρασης και εκμάθησης
Ελληνικής και Ρωσικής γλώσσας!

Аудиторский отчет / Έκθεση ελεγκτή

греческий → русский (фрагмент) / ελληνική → ρωσική (απόσπασμα)

Ευθύνη του Ελεγκτή
Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής οντότητας. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
(δ) Ξένο συνάλλαγμα
Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα καταχωρούνται με βάση τους συναλλαγματικούς συντελεστές που ίσχυαν την ημερομηνία της συναλλαγής. Ποσά εισπρακτέα και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται με βάση τους συναλλαγματικούς συντελεστές που ίσχυαν την ημερομηνία του ισολογισμού και τα κέρδη ή ζημιές από την μετατροπή συμπεριλαμβάνονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων,
(ε) Μετρητό και αντίστοιχα μετρητών
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο και υπόλοιπα τραπεζών μείον τραπεζικά παρατραβήγματα.

Ответственность Аудитора
Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств в отношении сумм и информации, представленной в финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на суждениях аудитора, включая оценку риска существенного искажения финансовой отчетности, вследствие недобросовестных действий или ошибки. При оценке этих рисков аудитор принимает во внимание аспекты внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного представления финансовой отчетности с тем, чтобы определить процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для выражения мнения об эффективности системы внутреннего финансового контроля. Аудит также включает оценку уместности применяемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных Советом Директоров, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.

(г) Иностранная валюта
Сделки в иностранной валюте проводятся на основании обменных курсов, действующих на дату совершения сделки. Полученные денежные активы и обязательства в иностранной валюте пересчитываются согласно курсам валют, действовавшим на дату баланса, а прибыль или убыток от пересчета денежных активов отражаются на счете прибылей и убытков.
(д) Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе и остатки на банковских счетах за вычетом банковских овердрафтов.

 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.