Καλως ορίσατε
στην ιστοσελίδα επαγγελματικής
μετάφρασης και εκμάθησης
Ελληνικής και Ρωσικής γλώσσας!

Закон об имуществе умерших... / Ο Περί περιουσίας αποθανόντων...

греческий → русский  (фрагмент) / ελληνικά → ρωσικά (απόσπασμα)

Κατάσταση παθητικού και ενεργητικού

1) Για σκοπούς εξακρίβωσης του αντικειμένου των αποθανόντος προσώπου, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι υποχρέωση για υποβολή στο Διευθυντή εντός έξι από την ημερομηνία του θανάτου του αποθανόντος, κατάστασης ενεργητικού και παθητικού της προσωπικής ή επαγγελματικής περιουσίας ή και των δύο, είτε στη Δημοκρατία είτε στο εξωτερικό, του αποθανόντος προσώπου και όλων των εξαρτώμενων προσώπων του και του, ή της συζύγου του, εφόσον δεν έχει φορολογητέο εισόδημα κατά την ημερομηνία του θανάτου μαζί με έγκυρο αντίγραφο της διαθήκης του αποθανόντος, αν υπάρχει.
2) Οι νόμιμοι αντιπρόσωποι έχουν υποχρέωση για υποβολή οποιωνδήποτε επιπρόσθετων στοιχείων, λογιστικών βιβλίων, τίτλων ιδιοκτησίας, άλλων εγγράφων ή πληροφοριών τους ζητηθούν από το Διευθυντή εντός καθορισμένης προθεσμίας.
3) Οποιοδήποτε πρόσωπο που κατά τη γνώμη του Διευθυντή, είναι σε θέση να παράσχει πληροφορίες αναφορικά με την οικονομική κατάσταση αποθανόντος προσώπου, έχει υποχρέωση, εντός καθορισμένης προθεσμίας, να παράσχει γραπτώς οποιαδήποτε στοιχεία ο Διευθυντής κρίνει αναγκαία.

Κύρωση διαθήκης και χορήγηση εγγράφων

1) Η διαθήκη δεν κυρώνεται ούτε έγγραφα διαχειρίσεως χορηγούνται αναφορικά με την περιουσία αποθανόντος προσώπου χωρίς την προηγούμενη κατάθεση στο Δικαστήριο πιστοποιητικού, το οποίο εκδίδεται από το Διευθυντή και στο οποίο δηλώνεται ότι αυτός δε φέρει οποιαδήποτε ένσταση προς τούτο.

 

Отчет о пассивах и активах.

1) В целях уточнения предмета налогообложения, если доход, подлежащий налогообложению, не указан на дату смерти, законные представители умершего лица, в течение шести месяцев с даты его смерти, обязаны подать Директору отчет об активах и пассивах личной или коммерческой собственности (либо и того и другого), находящейся на территории Республики или заграницей, такого умершего лица и всех его иждивенцев, супруга (супруги). Также, они обязаны предоставить удостоверенную копию завещания умершего, если таковое существует.
2) Законные представители обязаны подать любые дополнительные данные, бухгалтерские книги, титулы на право собственности, иные документы или информацию, которую потребует от них Директор в течение установленного срока.
3) Любое лицо, которое, по мнению Директора, имеет возможность предоставить информацию относительно финансового состояния умершего лица, обязано, в течение установленного времени, в письменном виде подать любые данные, которые Директор посчитает необходимыми.

Подтверждение завещания и выдача распорядительных документов.

1) Завещание не подтверждается и распорядительные документы в отношении имущества умершего лица не выдаются без предварительной подачи в Суд свидетельства, выданного Директором, согласно которому утверждается, что у него нет никаких возражений в отношении упомянутых документов.

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.