Καλως ορίσατε
στην ιστοσελίδα επαγγελματικής
μετάφρασης και εκμάθησης
Ελληνικής και Ρωσικής γλώσσας!

Лекарственный препарат (инструкция) / Φάρμακο (οδηγείες)

греческий → русский (фрагмент) / ελληνικά → ρωσικά (απόσπασμα)

Δοσολογία
Η δοσολογία πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς.
Κάθε δισκίο Hydrocortisone περιέχει 20 mg υδροχορτιζόνης. Θεραπευτικό η υδροκορτιζόνη χο­ρηγείται συνήθως συμπτβματικά και δεν υποκαθιστά την ενδεικνυόμενη κατά περίπτωση κύρια αγωγή. Για τη συνιστώμενη εξατομίκευση της θεραπείας, τη σταδιακή διακοπή της αγωγής με υδροκορτιζόνη και την παρακολούθηση του ασθενή μετά τη διακοπή, βλέπε προηγούμενο κεφάλαιο «Ειδικές προφυλάξεις και προ­ειδοποιήσεις κατά τη χρήση».
Συνιστάται, κατά το δυνατόν, κατανομή του θεραπευτικού σχήματος σε 3-4 ημερήσιες δόσεις.
• Σε χρόνια νοσήματα {π.χ. Ενδοκρινικές, χρόνιες ρευματικές παθήσεις, αναπνευστικές και γαστρεντερικές νόσους, οιδηματικές καταστάσεις) προτείνεται έναρξη με 20 έως 40 mg ημερήσια, και βαθμιαία αύξηση μέχρι της ελάχιστης δόσης που δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων η δοσολογία θα πρέπει να ρυθμιστεί στην ελάχιστη εξασφαλίζουσα συντήρηση.
• Σε χρόνια φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια 25-30 mg/24ωρο (ή 20-30 mg/m2 επιφάνειας σώματος/24ωρο). Τα 2/3 της δόσης χορηγούνται το πρωί και το 1/3 το απόγευμα. 4-6 g χλωριούχου νατρίου ημερήσια, δυνατόν να αποτελούν χρήσιμο συμπλήρωμα αγωγής.
• Σε Οξείο φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια απαιτείται παρεντερική χορήγηση του φαρμάκου.

Дозировка
Дозировка должна рассчитываться индивидуально, в зависимости от потребностей пациента.
Каждая таблетка Гидрокортизона содержит 20 мг гидрокортизона. Терапевтически гидрокортизон употребляется, обычно, дополнительно и не замещает показанное в каждом случае основное лечение. Для рекомендуемой индивидуализации лечения, постепенного прекращения лечения гидрокортизоном и наблюдения пациента после прекращения применения препарата, смотрите предыдущий раздел «Особые Меры предосторожности при использовании».
Рекомендуется, при возможности, разделить лечебную схему на 3-4 дневные дозы.
• При хронических заболеваниях (напр. эндокринные, хронические ревматоидные болезни, дыхательные и гастроэнтерологические заболевания, ситуации с наличием опухолей) предлагается употребление от 20 до 40 мг ежедневно с постепенным увеличением до минимальной эффективной дозы. После отступления симптомов дозировка должна быть минимально поддерживающей стабильную ситуацию.
• При хронической недостаточности коры надпочечников – 25-50мг/24 часа (или 20-30мг/кв.м. поверхности тела/24 часа). 2/3 дозы употребляются утром и 1/3 вечером. 4-6 г хлористого натрия, возможно, будут составлять полезное дополнение к лечению.
• При острой недостаточности коры надпочечников требуется парентеральное введение препарата.

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.