Καλως ορίσατε
στην ιστοσελίδα επαγγελματικής
μετάφρασης και εκμάθησης
Ελληνικής και Ρωσικής γλώσσας!

Правительственная газета / Εφημερίδα της κυβερνήσεως

греческий → русский (фрагмент) / ελληνικά → ρωσικά (απόσπασμα)

ΤΜΗΜΑ (Α)
1. Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος όλων των καθημερινών υποθέσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας,καθώς και η υπογραφή αλληλογραφίας.
2. Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας,Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, κ.λπ.), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και κάθε άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και υπογραφή κάθε είδους εγγράφου προς τις ανωτέρω Αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων ή Πληρεξουσίων σε Δικηγόρους, υπαλλήλους ή μη της εταιρείας και άλλους εκπροσώπους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.
3. Διενέργεια παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων πρώτων υλών κ.λπ., καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, σχετικά με την εισαγωγή των πιο πάνω και την εξαγωγή των προϊόντων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών, έκδοσης εντολών πληρωμής, επικυρώσεων εγγράφων, πληρωμές προμηθευτών ή πιστωτών της εταιρείας κ.λπ.
4. Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών, κ.λπ., που οφείλονται για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δήλωσης, παραίτησης ή ένστασης και αντίρρησης που είναι σχετική με τις οφειλές, φόρους και
δασμούς.

ЧАСТЬ (А)
1. Управление, администрирование и контроль всех ежедневных вопросов и деятельности компании, а также подписание оборотных документов.
2. Представление компании в Судебных, Административных, Муниципальных, Налоговых и Таможенных органах любого уровня и юрисдикции, в Промышленно-торговых палатах, Коммерческих Ассоциациях и Союзах, Банках, Страховых фондах, включая Фонд Государственного Страхования (ΙΚΑ), в Муниципальных предприятиях и организациях (Государственная энергетическая корпорация (ΔΕΗ), Организация телекоммуникаций (ΟΤΕ), Греческая почта (ΕΛΤΑ) и др.), в Резервном и Кредитном Фонде, и в любых других физических или юридических лицах государственного или частного сектора. Подписание любых документов в присутствии указанных выше Органов и Служб, а также предоставление полномочий или выдача доверенностей Адвокатам, сотрудникам компании или иным лицам и представителям для выполнения определенных действий.
3. Осуществление заказов материалов, оборудования, приборов, запасных частей, сырья и т.д., а также осуществление необходимых действий, в присутствии Таможенных органов, при импорте вышеуказанного и экспорте продуктов компании, включая предоставление гарантийных писем, выдачу поручений по оплате, заверение документов, расчеты с поставщиками или кредиторами компании и т.д.
4. Подача в Муниципальные органы заявлений, имеющих отношение к деятельности компании, оплате задолженности, налогов, пошлин и т.д., связанных с такой деятельностью; подписание и подача любых деклараций, отклонение, опротестование или возражение в отношении долгов, налогов и сборов.

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.