Καλως ορίσατε
στην ιστοσελίδα επαγγελματικής
μετάφρασης και εκμάθησης
Ελληνικής και Ρωσικής γλώσσας!

Устав компании / Καταστατικό εταιρείας

греческий → русский (фрагмент) / ελληνική ρωσική (απόσπασμα)

(1) Κάθε Σύμβουλος μπορεί από καιρό σε καιρό να διορίζει οποιοδήποτε Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως Αναπληρωτής Σύμβουλος του σε οποιαδήποτε συνεδρία ή συνεδρίες των Συμβούλων και κατά την κρίση του να ανακαλεί τέτοιο διορισμό. Ο διορισμός ή ανάκληση διορισμού Αναπληρωτή Συμβούλου γίνεται με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλέτυπο ή τέλεφαξ προς την Εταιρεία.
(2) Κάθε Αναπληρωτής Σύμβουλος υπόκειται από κάθε άποψη σε όλους τους όρους που ισχύουν για τους Συμβούλους (εκτός από το δικαίωμα διορισμού αναπληρωτού και της αμοιβής) και δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις των συνεδριών των Συμβούλων και να παρευρίσκεται, μιλά και ψηφίζει σε αυτές. Αναπληρωτής Σύμβουλος δικαιούται σε πρόσθετη ψήφο για κάθε Σύμβουλο εκ μέρους του οποίου ενεργεί ανεξάρτητα και επιπρόσθετα του δικού του αν αυτός είναι Σύμβουλος.
(3) Ο διορισμός Αναπληρωτού Συμβούλου τερματίζεται αυτόματα σε περίπτωση που ο Σύμβουλος που τον διόρισε παύει να κατέχει το αξίωμα του για οποιοδήποτε λόγο.

 

(1) Каждый Член Совета Директоров вправе время от времени назначать любое лицо, не являющееся Членом Совета Компании, или являющееся таковым, действовать в качестве заместителя этого Члена Совета, или вправе отзывать такое назначение. Назначение или отзыв Заместителя члена Совета может осуществляться путем отправки письма, телеграммы, телетайпа или телефакса на имя Компании.
(2) Заместитель Члена Совета Директоров (за исключением случаев, связанных с полномочием устанавливать его вознаграждение) подпадает под действие всех положений, касающихся Членов Совета, и вправе получать все извещения о заседаниях Совета Директоров, присутствовать, выступать и голосовать на них. Если Заместитель члена Совета сам является членом Совета директоров, то дополнительно к своему голосу, он имеет право независимого и дополнительного голоса за каждого члена Совета Директоров, от имени которого он действует.
(3) Назначение Заместителя Члена Совета Директоров автоматически прекращается, если Член Совета, который осуществил назначение, сам перестал занимать эту должность по какой-либо причине.

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.